Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky stanovují práva a povinosti mezi námi - provozovatelem internetového obchodu jatomamjinak.cz pro knihu Karla Nejedlého metoda RUŠ aneb JÁ TO MÁM JINAK - společností RUŠ s. r. o, 250 63 Sluhy 242, IČ:  02032244 (dále prodávajícím) a vámi - kupujícím. Spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.2 Kupující je vázán OP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

1.3 Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Objednání zboží

2.1 Objednat si můžete on-line přímo na naší stránce www.jatomamjinak.cz, kde vypíšete objednávkový formulář, v kterém uvedete svoje jméno, adresu, počet objednaných knih a způsob dopravy.

2. 2 Podmínkou pro platnost objednávky je kompletní vyplnění všech označených údajů v objednávkovém formuláři a jeho odeslání, čím se objednávka stává závaznou.

2.3 Po zaslání objednávky vám automaticky přijde potvrzení o přijetí objednávky.

3. Cena zboží

3.1. Cena zboží je uvedena v českých korunách včetně DPH.

3.2. Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.

3.3. Při výběru platby dobírkou je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4 Při výběru platby předem na účet obdrží kupující mailem výzvu k platbě a objednávka je odeslána nejpozději do sedmi dnů po připsání platby na náš účet.

3.5 Prodávající vystavuje kupujícímu řádný daňový doklad na dodané zboží, včetně dopravného a balného.

3.6 Náklady na dopravu a balné hradí kupující. Aktuální poštovné a balné je uvedené při vyplňování objednávky.

4. Dodání zboží

4. 1 Prodávající se zavazuje dodat druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky.

4.2. Objednané zboží zasíláme poštou a objednávky vyřizujeme průběžně. Zboží bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození po čas přepravy.

4.3 Prodávající neodpovídá za zpoždění dodání zboží zaviněné dopravcem nebo za nepřesné udání adresy kupujícího.

4.4 Kupující se zavazuje zkontrolovat před převzetím zásilky neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci a prodávajícímu. Při větším poškození obalu doporučujeme zásilku nepřebrat.

4. 5 V případe, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody.

4.6 Pokud prodávající není schopný z jakýchkoliv důvodů plnit objednávku kupujícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

4.7 Zboží se stává majetkem kupujícího až po zaplacení zboží a jeho převzetí.

5. Reklamace

5.1 Reklamace se řídí příslušnými zákony České republiky.

6. Internetové spojení

6.1 Internet je nestabilní médium, proto nemůžeme zaručit nepřerušení či bezchybné připojení na naše stránky, stejně jako neodpovídáme za funkčnost a kompatibilitu našich stránek s Vaším softwarem či výskyt aplikací, které mohou ohrozit či poškodit některá zařízení.

7. Ochrana duševního vlastnictví

7.1 Obsah stránky zahrnující zejména texty, fotografie, grafická a jiná výtvarná díla, software, ochranné známky a jiná práva požívající ochrany je výlučným vlastnictvím RUŠ s.r.o. a nesmí být užívána bez přechozího písemného souhlasu jednatelů RUŠ s.r.o.

8. Ochrana osobní údajů

8.1 Osobní údaje kupujících požadované v objednávkovém formuláři shromažďujeme v nezbytném rozsahu pro uskutečnění obchodu.

8.2 Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů uzavřením kupní smlouvy (odesláním objednávky) a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto podmínky ve spojení s objednávkou, kterou činíte na našich stránkách, představují úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá její část neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.

9.2 Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.To Top